تست کنسرتی ( برج میلاد )
    چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ساعت : 15:45

کنسرت تست فروردین ( میلاد نمایشگاه بین المللی )
    سه شنبه ۰۴ خرداد ساعت : 18:00 , 16:00 یکشنبه ۰۲ خرداد ساعت : 16:00 , 14:00